Obama pardons Thanksgiving turkey

President Barack Obama pardons the 2013 Thanksgiving turkey, Popcorn.

President Barack Obama pardons the 2013 Thanksgiving turkey, Popcorn.